Безбедносно-информативна агенцијаSecurity Information Agency

Делокруг рада

Безбедносно-информативна агенција (БИА) формирана је Законом о Безбедносно-информативној агенцији („Службени гласник РС”, бр. 42/2002, 111/2009, 65/2014-99 (УС), 66/2014), који је ступио на снагу 27.07.2002. године, као посебна организација Владе Републике Србије са статусом правног лица.

БИА је цивилна, национална служба безбедности и део је јединственог безбедносно-обавештајног система Републике Србије. Делује на основу и у оквиру Устава, закона, других прописа и општих аката, стратегије националне безбедности, стратегије одбране и утврђене безбедносно-обавештајне политике Републике Србије (члан 2, 3. и 4. Закона о основама уређења служби безбедности Републике Србије).

У надлежности Безбедносно-информативне агенције (члан 2. Закона о БИА) су:

  • заштита безбедности Републике Србије;
  • откривање и спречавање делатности усмерених на подривање или рушење Уставом утврђеног поретка Републике Србије;
  • истраживање, прикупљање, обрада и процена безбедносно-обавештајних података и сазнања од значаја за безбедност Републике Србије и информисање надлежних државних органа о тим подацима;
  • обављање и других послова одређених Законом о БИА.