Безбедносно-информативна агенцијаSecurity Information Agency

Приступ информацијама од јавног значаја

Информације садржане у неком документу у поседу Агенције, које су настале у раду или у вези са радом и које нису на основу закона и других прописа донетих на основу закона означене тајним, могу се учинити доступним на основу захтева за приступ информацијама. Такође,  информације које су законом или прописом донетим на основу закона одређене за тајне, могу се након одлуке директора Агенције, којом се опозива тајност података, учинити доступним јавности ако у конкретном случају интерес јавности да зна претеже над интересом заштите тајности податка, односно приступ информацији не би проузроковао тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом, угрозио безбедносни, економски или одбрамбени интерес од посебног значаја за Републику Србију или произвео штетне последице по обављање послова из надлежности Агенције.

Наиме, чланом 11. Закона о Безбедносно-информативној агенцији („Службени гласник РС” бр. 42/2002 и 111/2009), предвиђено је да о пословима из своје надлежности Агенција обрађује, чува и користи прикупљене информације и документацију, о чему води одговарајуће евиденције.

Такође, према одредбама Закона о тајности података, Агенција има обавезу да предузме опште и посебне мере заштите тајности података и докумената у свом поседу од неовлашћеног откривања, давања, мењања и коришћења, као и од крађе, губитка или уништавања.

Приступ информацијама може бити ускраћен или ограничен у вези са следећим врстама информација и из следећих разлога:

 • Када се захтев односи на неки податак који је овлашћено лице Агенције, у складу са законом, означило одређеним степеном тајности, Агенција може ускратити приступ таквом податку, на основу одредаба члана 9. т. 5 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ако су испуњени и материјални услови за то у погледу могућности наступања тешких правних или других последица по интересе који претежу над интересом за приступ информацијама, као што су:
  • одбрана земље, национална или јавна безбедност, међународни односи (члан. 9. ст. 1. тач. 3);
  • способност државе да управља економским процесима у земљи, остварење оправданих економских интереса (члан 9. ст. 1. тач. 4);
  • спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, односно судског поступка, извршење пресуде или спровођење казне, вођење којег другог правно уређеног поступка, фер поступање и правично суђење (члан 9. ст. 1. тач. 2);
  • живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица (члан 9. ст. 1. тач. 1);
 • Захтев за приступ информацији може бити делимично или потпуно одбијен и на основу члана 14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ако би се тиме повредило право на приватност, право на углед или које друго право лица на које се тражена информација лично односи, као што су:
  • Подаци о личности лица која се помињу у документу и на која се тражена информација лично односи.
  • Лични подаци припадника Агенције (матични број, датум рођења, кућна адреса и број телефона, националност, подаци о здравственом стању, социјалном статусу и сл).
  • Подаци о исплатама из буџета – број рачуна у банци, матични број, адреса становања.
 • Такође, захтев за приступ информацији може бити делимично или потпуно одбијен у случају злоупотребе права на приступ информацијама (члан 13).

Информације о подношењу захтева за приступ информацијама


Захтев за приступ информацијама од јавног значаја садржаним у документу који је у поседу Агенције, које су резултат рада или су у вези са радом Агенције, може се поднети Агенцији на неки од следећих начина:

 • у писаној форми на поштанску адресу: „Безбедносно-информативна агенција, Београд, Улица краљице Ане бб” или предајом на пријемној писарници;
 • електронском поштом, на адресу kabinet@bia.gov.rs;
 • усмено, на записник у седишту Агенције, између 9 и 16 часова, радним данима;
 • факсом, на број 011/3671-720.

Према одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја:

 • Захтев мора да садржи име или назив подносиоца захтева, адресу подносиоца захтева и што прецизнији опис информације која се тражи.
 • У захтеву се не мора навести разлог тражења информације.
 • Захтевом се може тражити: обавештење о томе да ли орган поседује информацију, обавештење о томе да ли је информација иначе доступна, увид у документ који садржи информацију и достављање копије документа на којем се информација налази.
 • У вези са остваривањем овог права, орган може да наплати само трошкове умножавања и упућивања копије документа који садржи тражену информацију, у складу са Уредбом и Трошковником који је утврдила Влада, а не и друге евентуалне трошкове које орган има у вези са поступањем по захтеву. Међутим, Агенција у досадашњој пракси није наплаћивала ни трошкове умножавања, ни трошкове упућивања тражених докумената.
 • Агенција је дужна да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у року од 48 сати, 15 дана или до 40 дана, у зависности од врсте тражене информације. Обавеза да се информација достави „без одлагања”, а најкасније у року од 48 сати, постоји када се ради о информацији која се односи на питања од значаја за живот и здравље људи. Све друге информације Агенција ће дати у року од 15 дана. Изузетно, када није могуће захтеву удовољити у року од 15 дана, Агенција ће о томе обавестити тражиоца у року од седам дана од пријема захтев и уједно ће тражиоца обавестити у којем року ће удовољити захтеву. Тај додатни рок не може да буде дужи од 40 дана.
 • Агенција је обавезна да или омогући приступ информацији или да донесе решење којим ће захтев у потпуности или делимично одбити из разлога који су одређени Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
 • У случају да се донесе решење којим се захтев одбија, односно да се у наведеним роковима не донесе такво решење или се не удовољи захтеву, подносилац захтева има право да поднесе жалбу Поверенику за слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности, у року од 15 дана од дана достављања решења или другог акта, односно од истека рока у коме је требало поступити по захтеву.
 • Подносилац захтева има право да поднесе жалбу Поверенику којим се његов захтев одбацује као неуредан, у року од 15 дана од дана достављања закључка.

Обрасци

Попуњене обрасце можете послати на kabinet@bia.gov.rs