Безбедносно-информативна агенцијаSecurity Information Agency

Законски оквири

Надлежности Агенције одређене су одредбама:

Примена других прописа:

 • Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, број 83/2006);
 • ратификоване међународне конвенције:
  • Универзална декларација УН о људским правима;
  • Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода;
  • Европска конвенција о сузбијању тероризма;
  • Конвенција Савета Европе о спречавању тероризма;
  • Конвенција УН против транснационалног организованог криминала;
  • Конвенција о психотропним супстанцама;
  • Конвенција Савета Европе о прању, тражењу, заплени и конфискацији прихода стечених криминалом и о финансирању тероризма;
  • Међународна конвенција о сузбијању финансирања тероризма;
  • Јединствена конвенција о опојним дрогама;
  • Конвенција Савета Европе о приступу званичним документима;
  • Конвенција Савета Европе о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података;
 • Кривични законик („Службени гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005 - исправка, 107/2005 - исправка, 72/2009 , 111/2009, 121/2012 и 104/2013);
 • Закон о сарадњи Србије и Црне Горе са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године („Службени лист СРЈ”, број 18/2002 и „Службени лист СЦГ”, број 16/2003);
 • Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма („Службени гласник РС”, бр. 20/2009 , 72/2009 и 91/2010);
 • Закон о организацији и надлежности државних органа у борби против високотехнолошког криминала („Службени гласник РС”, бр. 61/2005 и 104/2009);
 • Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС”);
 • Закон о одговорности за кршење људских права („Службени гласник РС”, бр. 58/2003 и 61/2003 - исправка);
 • Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/2009);
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”);
 • Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС”, број 30/2010);
 • Закон о извозу и увозу наоружања и војне опреме(„Службени гласник РС”, бр.107/2014);
 • Закон о извозу и увозу робе двоструке намене („Службени гласник РС”, број 95/13).
 • Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, број 44/2010 и 60/2013-одлука УС).
 • Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15).

Безбедносно-информативна агенција Републике Србије, обављајући своје законом утврђене послове, у потпуности поштује и друге позитивне правне норме Републике Србије, као и ратификоване међународне уговоре и општеприхваћена правила међународног права.