Bezbednosno-informativna agencijaSecurity Information Agency

Najčešća pitanja

1. Koje su osnovne aktivnosti BIA?

BIA prikuplja i obrađuje informacije koje se odnose na zaštitu bezbednosti Republike Srbije, kao i otkrivanje i sprečavanje delatnosti usmerenih na podrivanje ili rušenje Ustavom utvrđenog poretka Republike Srbije (pogledati član 2. Zakona o BIA).

2. Ko kontroliše rad Agencije?

Rad BIA kontroliše Narodna skupština i Vlada Republike Srbije (pogledati glavu IV Zakona o BIA), kao i sudovi i javnost.

3. Kako građani mogu prepoznati pripadnika BIA?

Pripadnici BIA poseduju službene legitimacije sa natpisom i oznakom "Bezbednosno-informativna agencija", identifikacionim brojem i fotografijom (pogledaj fotografiju).

4. Da li pripadnici BIA nose oružje?

Da, ali samo pripadnici BIA koji imaju status ovlašćenog službenog lica i pripadnici sa statusom lica na određenim dužnostima, kojima na poleđini legitimacije piše da imaju pravo da nose oružje.

5. Da li BIA ima agente?

BIA je ovlašćena da koristi usluge pojedinaca za rad u korist Agencije (pogledati član 10. Zakona o BIA). Agenti mogu biti lica starija od 18 godina, sa stranim, domaćim državljanstvom ili bez državljanstva, koja su spremna da sarađuju svesno, konspirativno i u kontinuitetu, a u cilju zaštite bezbednosti Republike Srbije i njenih građana.

6. Kako se dobija ovlašćenje za presretanje komunikacija?

BIA po zakonu može da presreće komunikacije samo uz prethodnu pisanu naredbu Višeg suda u Beogradu i naloga direktora Agencije (pogledati članove 9., 14. i 15. Zakona o BIA), odnosno na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku.

7. Ko može postati pripadnik BIA?

Formalno svaki državljanin Srbije stariji od 18 godina, fizički i mentalno zdrav, koji nije osuđivan i zadovoljava kvalifikacije za radno mesto na koje se prijavljuje (pogledati "Profil pripadnika").