Bezbednosno-informativna agencijaSecurity Information Agency

Zakonski okviri

Nadležnosti Agencije određene su odredbama:

Primena drugih propisa:

 • Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 83/2006);
 • ratifikovane međunarodne konvencije:
  • Univerzalna deklaracija UN o ljudskim pravima;
  • Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda;
  • Evropska konvencija o suzbijanju terorizma;
  • Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju terorizma;
  • Konvencija UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala;
  • Konvencija o psihotropnim supstancama;
  • Konvencija Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma;
  • Međunarodna konvencija o suzbijanju finansiranja terorizma;
  • Jedinstvena konvencija o opojnim drogama;
  • Konvencija Saveta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima;
  • Konvencija Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka;
 • Krivični zakonik ("Službeni glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispravka, 107/2005 - ispravka, 72/2009 , 111/2009, 121/2012 i 104/2013);
 • Zakon o saradnji Srbije i Crne Gore sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni list SRJ”, broj 18/2002 i „Službeni list SCG”, broj 16/2003);
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma („Službeni glasnik RS”, br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010);
 • Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv visokotehnološkog kriminala („Službeni glasnik RS”, br. 61/2005 i 104/2009);
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”);
 • Zakon o odgovornosti za kršenje ljudskih prava („Službeni glasnik RS”, br. 58/2003 i 61/2003 - ispravka);
 • Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, broj 22/2009);
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS”);
 • Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/2001 i „Službeni glasnik RS”, broj 30/2010);
 • Zakon o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme(„Službeni glasnik RS”, br.107/2014);
 • Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene ("Službeni glasnik RS", broj 95/13).
 • Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, broj 44/2010 i 60/2013-odluka US).
 • Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15).

Bezbednosno-informativna agencija Republike Srbije, obavljajući svoje zakonom utvrđene poslove, u potpunosti poštuje i druge pozitivne pravne norme Republike Srbije, kao i ratifikovane međunarodne ugovore i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava.