Услови за конкурс

Академија за националну безбедност расписује конкурс за упис на основне и мастер студије

О академији

Академију за националну безбедност (АНБ) основала је Влада Републике Србије на предлог Безбедносно-информативне агенције (БИА) 30. априла 2013. године. У Одлуци о оснивању Влада Републике Србије је означила АНБ као самосталну високошколску установу од посебног интереса за безбедност Републике Србије.

Одлука Владе била је мотивисана потребом модернизације специјализованог високог школства из домена националне безбедности, у складу са напретком наше земље у приступању ЕУ и принципима садржаним у Поглављу 24.

Циљ оснивача био је да се створи високошколска институција која ће не само обезбеђивати систематизовани трансфер важних стручних знања из домена националне безбедности, већ и упоредо давати ширину студентима у погледу спознаје модерних националних и међународних политичких и технолошких процеса.

Академија је стекла пуну акредитацију Комисије за акредитацију и проверу квалитета за основне академске студије, и пуну акредитацију за мастер акадмске студије из домена националне безбедности, чиме се сврстала у ред оформљених државних високошколских инстистуција ове врсте, а тиме је Република Србија стала раме уз раме на том плану не само са оним земљама у региону које имају Академије попут наше већ и са најмоћнијим земљама света.

Од самог свог настанка, АНБ афирмише темељне вредности на којима почива Република Србија као њен оснивач и БИА као институција са којом је најтешње повезана и која је дала немерљив допринос у њеном досадашњем успешном етаблирању. У првом реду то су доследна и непоколебљива приврженост демократским вредностима, међународном праву, поштовању сопствене државотворне традиције и изградњи, очувању и унапређењу националне, регионалне и глобалне безбедности.

АНБ сваке године уписује по 30 студената на програм основних и мастер академских студија Национална безбедност, који је утемељен на најсавременијим научним сазнањима и искуствима других високошколских установа у државама са најнапреднијим школским системима, како би се омогућило стварање квалитетно и свеобухватно образованих и добро припремљених дипломираних менаџера безбедности, који по завршетку студија могу лако и ефикасно бити укључени у систем заштите националне безбедности.

У Академији се по највишим педагошко-дидактичким стандардима образује потпуно нови профил кадрова, који ће бити оспособљен да делује превентивно и да се на компетентан начин и у складу са законом одлучно суптротстави тероризму, субверзивном деловању страних обавештајних служби, организованом криминалу и другим факторима угрожавања националне безбедности, за које је карактеристично да су скоро непредвидиви, асиметрични феномени који углавном имају транснационални карактер.

Један од спецификума и кључних квалитета АНБ је нови и оригиналан модалитет избора наставног кадра, који се темељи на поштовању важећих правних норми, конкретним потребама институције и највишим стандардима високошколског образовања.

По угледу на најреномираније сличне институције у свету део наставничког колегијума чине еминентни гостујући професори са реномираних високошколских и научних институција у Републици Србији, који спадају у сам врх познавалаца правних, политичких, безбедносних, компјутерских и других наука које се изучавају на АНБ.

Други део предавача чине припадници БИА који поседују адекватне академске титуле и научна звања, као и драгоцено практично искуство у вршењу послова заштите националне безбедности. Захваљујући овој синергији теорије и праксе, студенти АНБ имају јединствену привилегију да похађају наставу која је истовремено заснована на највишим академским постулатима, али и специфичним знањима проистеклим из делокруга рада БИА, која им, у складу са етичким и професионалним нормама, преносе наставници који су своју компетентност градили у оквирима ове инстутиције.

У складу са савременим тенденцијама у развоју безбедносних наука, као и са интенцијом да, поред постојећих, антиципира и нове потенцијалне изворе угрожавања, АНБ образовању својих студената приступа са најширег, теоријски и практично утемељеног становишта, посматрајући националну безбедност као тоталитет свих сфера ове области, укључујући економску, енергетску, социјалну и еколошку безбедност, те безбедност појединца и друштва у целини. Реализујући своје основне циљеве спровођењем наставног процеса, чији се квалитет перманентно унапређује, АНБ истовремено испуњава и ширу друштвену улогу, дајући допринос укупном процесу заштите виталних државних интереса.

На Академији је од 2014. године заживела и издавачка делатност, чији је основни задатак да допринесе стручној и научној афирмацији Академије, њених наставника и сарадника, те да олакша студентима савладавање садржаја утврђених наставним програмима адекватним одабиром стручне литературе. Истовремено је покренут и научни часопис за безбедносне науке „Национална безбедност“, који излази два пута годишње.

Оснивањем Центра за научно истраживање и иновације отворен је пут за унапређње научног рада на Академији кроз основна, примењена и развојна истраживања у области националне безбедности. Интенција је да у складу са Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године - Истраживања за иновације, будемо препознати као значајан потенцијал за учешће у пројектима усмерених основних истраживања у области националне безбедности са мултидисциплинарним приступом.

Прочитај више

Слике