Приступ информацијама од јавног значаја

Информације о подношењу захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја садржаним у документу који је у поседу Агенције, које су резултат рада или су у вези са радом Агенције, може се поднети Агенцији на неки од следећих начина:
•    у писаној форми на поштанску адресу: „Безбедносно-информативна агенција, Београд, Улица краљице Ане бб” или предајом на пријемној писарници;
•    електронском поштом, на адресу kabinet@bia.gov.rs;
•    усмено, на записник у седишту Агенције, између 9 и 16 часова, радним данима;
•    факсом, на број 011/3671-720.
Према одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010):
•    Захтев мора да садржи име или назив подносиоца захтева, адресу подносиоца захтева и што прецизнији опис информације која се тражи.
•    У захтеву се не мора навести разлог тражења информације.
•    Захтевом се може тражити: обавештење о томе да ли орган поседује информацију, обавештење о томе да ли је информација иначе доступна, увид у документ који садржи информацију и достављање копије документа на којем се информација налази.
•    У вези са остваривањем овог права, орган може да наплати само трошкове умножавања и упућивања копије документа који садржи тражену информацију, у складу са уредбом и трошковником који је утврдила Влада, а не и друге евентуалне трошкове које орган има у вези са поступањем по захтеву. Међутим, Агенција у досадашњој пракси није наплаћивала ни трошкове умножавања, ни трошкове упућивања тражених докумената.
•    Агенција је дужна да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у року од 48 сати, 15 дана или до 40 дана, у зависности од врсте тражене информације. Обавеза да се информација достави „без одлагања”, а најкасније у року од 48 сати, постоји када се ради о информацији која се односи на питања од значаја за живот и здравље људи. Све друге информације Агенција ће дати у року од 15 дана. Изузетно, када није могуће захтеву удовољити у року од 15 дана, Агенција ће о томе обавестити тражиоца у року од седам дана од пријема захтев и уједно ће тражиоца обавестити у којем року ће удовољити захтеву. Тај додатни рок не може да буде дужи од 40 дана.
•    Агенција је обавезна да или омогући приступ информацији или да донесе решење којим ће захтев у потпуности или делимично одбити из разлога који су одређени Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
•    У случају да се донесе решење којим се захтев одбија, односно да се у наведеним роковима не донесе такво решење или се не удовољи захтеву, подносилац захтева има право да поднесе жалбу Поверенику за слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности, у року од 15 дана од дана достављања решења или другог акта, односно од истека рока у коме је требало поступити по захтеву.
•    Подносилац захтева има право да поднесе жалбу Поверенику којим се његов захтев одбацује као неуредан, у року од 15 дана од дана достављања закључка.

Попуњене обрасце можете послати на kabinet@bia.gov.rs